Referat frå medlemsmøte i Fjell Kystlag 2/11-2011

28 medlemmer møte fram.

 

Torgeir Evjen ønsket velkommen, Hans Matias Vindenes var ordstyrer.

Sak1. Forslag til retningslinjer i Fjell Kystlag

1)     For kystlaget gjeld vedtekter av 1983, - vedlagt.

Ingen innvendingar

2)      Ein kan være personlig medlem av Fjell Kystlag, då melder ein seg inn med namn og adresse.

Ingen innvendingar

3)     Ein kan også melde seg inn som familiemedlem, då kan ein melde inn alle medlemer av familien.

Forbundet kysten vil at alle medlemmer i Fjell Kystlag skal være medlemmer i Forbundet kysten. Fjell Kystlag meiner at meldemmen skal stå fritt til å velja om de vil være innmeldt i Forbundet kysten.

4)     Som innmeldt medlem i Fjell Kystlag har kvart medlem disse rettigheter:

-        Rett til å delta i Fjell Kystlag sine sosiale aktiviteter etter vanlige påmeldingsregler

Ingen innvendingar

-        Rett til å bruke Fjell Kystlag sine bygg – og anlegg, båtar og utstyr til felles interesse og til gode for Fjell Kystlag sine medlemmer

Ingen innvendingar

-        Rett til å være med på Fjell Kystlag sine arrangement, fellesturar og reiser som er bekostet av laget.

-        Ingen innvendingar

-        Rett til å ta ansvar for og bruke utstyr, bygg, anlegg og båtar i privat samanheng etter nærmare, spesiell ( skriftlig ) avtale med Styret / tillitsvalte for Fjell Kystlag.

 

5)        Fjell Kystlag har føljene forventningar til innmeldte medlemmer:

-        Innmeldte medlemmer kan være aktive eller passive medlemmer, det er opp til den enkelte medlem.

Kva menes med aktive medlemmer, er det de som stiller på dugnad?

-        Aktive medlemmer deltar i fellesaktiviteter på dugnadsbasis, utan kompensasjon for innsats til laget. Dugnad blir kompensert med rettigheter til å delta i laget sine aktiviteter.

-        Aktive medlemmer har fortrinnsrett

-        Verdiar som blir skapt for Fjell Kystlag ved dugnadsinnsats, er verdiskapning som laget har den fulle eigedomsretten til.

Ingen innvendingar

-        Dersom det oppstår skade på båtar, bygningar eller utstyr pga. grov uaktsomhet ved bruk i leieforhold, kan laget krevje erstatning for påført skade.

Endre grov uaktsomhet til uaktsomhet

-        Gjenstandar, materiell, utstyr, maskiner, båtar mv som blir gitt / tilført laget av enkeltpersoner eller organisasjonar, blir Fjell Kystlag sin eigedom.

Det må spesifiseras at Kystlaget har gjort opp gradering eller reperasjon

-        Det er anledning til å låne ut privat materiell, verktøy og utstyr, båtar mv til Fjell Kystlag men då skal dette være gjort heilt klart, i skriftlig form, at dette er utlånt til Fjell Kystlag.

Ingen innvendingar

-        Materiell som har vert i Fjell Kystlag sin bruk og besittelse i 5 år eller meir utan at den som har komme med materiellet har fått i orden skriftlig utlånsavtale, er materiellet automatisk blitt Fjell Kystlag sin eigedom.

Laget må bli flinkare til å gjøre avtaler i kvert enkelt tilfelle.

Det bør opprettas et register over de båtane vi har i besittelse og båtanes historie.

 

Sak 2 Drifta av kystlaget

Torgeir Evjene orienterte og medlemmene kom med innspel.

Prioritering av arbeidsoppgåver med tilhørande arbeidsplan.

Sotrabuen

Buanaustet

Storesund

Doren

Norden

Sørlendingen

Sigvarten

En person til kvert prosjekt og denne personen får med seg eit arbeidslag. På onsdagane må det organiseras arbeidslag og målsetting for kvart arbeidslag.

Noen må ta en tur på Telnes og besiktige doryen som står i et naust.

Skal årsmøte må vedta om den skal tas inn i Fjell Kystlag, eller skal styre ta denne avgjørsla?

Kystlaget bør organisere ein tur til Hans Matias sitt naust for å sjå på båtane som kystlaget har der.

Det er stemning for å levere Julianna tilbake til eigaren, 25 for, 3 i mot.

Det var stemning for å delta på Forbundet kysten sitt stevne til neste år i Kristiansand og at vi deltar med Sotrabuen.

Kystlaget bør går igjennom bruken av ute arealet ved Storesund. Forutsetningen for at Kystlaget / Langøystiftelsen skulle disponere Storesund var at arealet vart brukt til å reparere og ta vare på gamle båtar. Det er derfor ikkje sikkert at plassen kan nyttast til opplag av båtar.

Skinnegangen på Storesund må forlengast.

Hvis noen skal ha gratis slipping på Storesund, må det avtales med styret. 

Økonomien i laget er bra og det er vedtatt å bruke ca. 85000 til verkstaden i Buanaustet

Dugnaden på Langøy må følgjes opp med en egen Langøygruppe.

Retningslinjer for bruk av Sotrabuen bør gjerast kjent blant medlemmene.

For Styret i Fjell Kystlag

 

Torgeir Evjen                                                              Svein-Arne Storesund

Formann                                                                     Skrivar

Startsiden