Referat frå årsmøte 26. mars – 2012  kl 19.00

Tranevågen ungdomsskule

 

 

Det møtte 26 medlemmer.

Val av møteleiar: Torgeir Evjen

Val av skrivar  :  Svein-Arne Storesund

 

Det var ingen merknader til innkallinga.

 

 

Sak 1: Årsmelding

Samrøystes vedteke utan merknader.

 

 

Sak 2: Rekneskap

Rekneskapet som godkjent utan merknader.

 

Sak 3: Fastsetjing av kontingent

Styret sitt forslag om at kontingenten vart uendra, vart samrøystes vedteke.

 

Sak 4: Val av leiar, styremedlemer, varamedlemmer, revisor og valnemnd

Nytt styre:

Leiar                : Torgeir Evjen                       (attval )

Styremedlem    : Anne Grethe Aase Eide        (attval)

Styremedlem    : Frank Cleveland                    (ny)

Styremedlem    : Svein-Arne Storesund

Styremedlem    : Kristian Nortveit                  

 

Varamedlem     : Terje Larsen                        (ny)

Varamedlem     : Karsten Solsvik                    (attval)

 

Valnemnd        : Svein Tore Solsvik                 (attval)

                         Inge Kolltveit                        (attval)

                         Jan Bjorøy                            (ny)

           

Revisor             :Torill Solsvik                        (attval)

 

Leiar festnemnd: Kristian Nordtveit                (attval)

  Terje Larsen                       (attval)

  Kjell Nilsen                         (attval)

  Rolf Henriksen                    (ny)

  Nils Risholm                        (ny)

  Ivar Glesnes                        (ny)

  Willy Toft                            (ny)

  Inge Kolltveit                       (ny)

  Karsten Solsvik                    (ny)

 

 


Sak 5: Drøfting av handlingsplan for 2012

Forholdet til Langøysenter vart diskutert. Drifta av sundagsope kafé i sommerhalvåret går
med underskot og vi får ikkje alle utlegg igjen frå Fjell kommune. Årsmøte ønsket at
Fjell Kystlag tok dette opp i eit møte med kommunen.
Fjell kystlag burde sjå på andre
inntekter som å ta leie for båtar som ligger til reperasjon på Storesund. Havfestivalen
burde kunne gje større inntekt enn i 2011.

 

Sak 6: Forslag til nye retningsliner for bruk av båtar utstyr

Forslaget til nye retningsliner ble vedteke, men med merknad. Teksten burde vaskast for
å bli meir tydelig. I tillegg burde det gjørast ein endring i vedtektene. Det gjelder punkt 4.
Her må det presisseras kva verv som er på val, og kor lenge kvert vervet varer.

Vedtektsendringar må vedtas på årsmøte.

 

 

 

Årsmøtet slutt.

 

 

Svein-Arne Storesund(sign.)

Skrivar

 

 

 

 

 

Etter Årsmøte var det medlemsmøte:

 

Medlemmene ville delta på Forbundet Kysten sitt landstemne i 2012 i Kristiansand og
delta med Sotrabuen. Det var ønske om minst 3 medlemsmøter i året og etter behov.

Startsiden